Knihovní řád

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové 
Náměstí T. G. Masaryka 30, 542 32 Úpice 
IČO: 43464114


KNIHOVNÍ ŘÁD

Čl. 1
Základní ustanovení
Poslání knihovny a právní zakotvení

1. Knihovna při Městském muzeu a galerii Julie W. Mezerové (dále jen „muzejní knihovna“) je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem ve smyslu § 3, odst. c) zákona č. 257/2001 Sb., evidovanou Ministerstvem kultury ČR pod číslem 5301/2003.

2. Úkolem muzejní knihovny je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů. Své služby poskytuje knihovna zdarma.

3. Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:
    - zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách
    - vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 
    - zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
    - zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
    - zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
    - a dalšími příslušnými zákony a nařízeními.

4. Muzejní knihovna je knihovnou prezenční.


Čl. 2
Uživatelé knihovny – jejich práva a povinnosti

1. Uživatelem muzejní knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněného badatelského listu ověřeného obsluhou badatelny podle osobních dokladů uživatele. Do prostor, v nichž jsou knihy uloženy, nemají žadatelé o nahlížení přístup.

2. Do badatelského listu, který slouží zároveň provozu badatelny i knihovny, jsou obsluhou badatelny zapisovány zapůjčené knihovní dokumenty. Nový badatelský list se vyplňuje vždy pro každý kalendářní rok, ve kterém uživatel využívá služeb knihovny, a při každé změně účelu nahlížení, popřípadě změně tématu studia.

3. Osoby mladší 15 let mohou využívat muzejní knihovny pouze v doprovodu odpovědného zástupce.

4. Knihovna vyžaduje při návštěvě badatelny následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození. Jako nepovinné údaje: telefon, e-mail, doručovací adresu.

5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto Knihovního řádu.

6. Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat.

7. Uživatelé knihovny jsou povinni řídit se knihovním a badatelským řádem, jakož i pokyny pracovníků muzea. Musejí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením knihovny a muzea. Pokud uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení knihovního a badatelského řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb muzejní knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

8. Uživatelé knihovny jsou povinni odkládat svrchní oděv a příruční zavazadla na místě vyhrazeném pro tyto účely. Při odchodu jsou povinni na požádání obsluhy badatelny předložit ke kontrole obsah svých tašek, případně i kapes.

9. Uživatelé knihovny se mohou pohybovat pouze v určených prostorách v souladu s badatelským řádem. V badatelně je nutno zachovávat klid, čistotu a pořádek, není v ní dovoleno kouřit, jíst ani pít.


Čl. 3
Výpůjční služby a další služby

1. Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty pouze k prezenčnímu studiu v prostoru badatelny. Díla ohrožená nadměrným opotřebením se půjčují pouze ke zdůvodněným účelům. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů. Pracovníci muzea jsou oprávněni určit, které materiály se nemohou z důvodu dalšího poškození kopírovat.

2. Vstup do badatelny je návštěvníkům umožněn přes prostor Turistického informačního centra 
    Úpice v následujících časech:
    Středa 9:00-12:00, 13:00-17:00 hodin
    V jiných dnech je badatelna přístupná pouze po předchozí domluvě.

3. Mimo prostory badatelny si mohou půjčit knihy a jiné materiály pouze pracovníci muzea, kteří za ně ručí po celou dobu výpůjčky. Ve výjimečných případech může povolit ředitelka muzea či jí pověřený pracovník půjčení dokumentů mimo budovu muzea odborným pracovníkům jiných institucí.

4. Meziknihovní výpůjční služby na základě žádanek MVS poskytuje muzejní knihovna jen omezeně.

5. Půjčování k výstavním účelům se může uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce.

6. Muzejní knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny v elektronické databázi. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace faktografického, bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru.

7. V badatelně se uživatel řídí pokyny zaměstnance muzea pověřeného dozorem v badatelně. Zaměstnanec pověřený dozorem v badatelně může na uživateli požadovat, aby při pořizování výpisů a poznámek z některých knih používal rukavice a pouze obyčejné tužky střední tvrdosti.

8. Muzejní knihovna poskytuje reprografické a kopírovací služby prostřednictvím Turistického informačního centra Úpice za ceny dle jeho sazebníku. 
    V badatelně je možné po předchozím souhlasu obsluhy badatelny a při splnění stanovených podmínek (např. zachování klidu v badatelně) používat vlastní reprodukční zařízení k pořízení reprodukcí pro osobní studijní potřebu badatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. Souhlas se vyjádří podpisem pracovníka badatelny na badatelem vyplněné písemné žádosti.

9. Muzejní knihovna umožňuje svým uživatelům přístup k internetu na jejich vlastním zařízení prostřednictvím bezdrátového připojení, nebo prostřednictvím PC vybavení Turistického informačního centra Úpice.


Čl. 4
Poplatky a náhrady

1. Muzejní knihovna nevybírá poplatky za užívání knihovních fondů.

2. Náhrada za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito formami:
    a) uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě,
    b) jestliže to podle bodu a/ není možné, dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby),
    c) jestliže náhrada podle předchozích bodů není možná, může se muzejní knihovna dohodnout s uživatelem na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny, nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty.

3. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má muzejní knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


Čl. 5
Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitelka Městského muzea a galerie Julie W. Mezerové.

2. Nedílnou součástí Knihovního řádu je příloha: Poučení o ochraně osobních údajů

3. Tento Knihovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2021 a zároveň tím pozbývá platnosti KŘ ze dne 1. 4. 2003.


 

Přihlášení k odběru novinek

Zrušit odběr

Navigace

Kontaktní informace

Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové

Náměstí TGM 30, 542 32 Úpice
IČ:43464114

Mobil: 603 370 572
E-mail: mmgu@mmgu.cz