Badatelský řád

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové 
Náměstí T. G. Masaryka 30, 542 32 Úpice 
IČO: 43464114


BADATELSKÝ ŘÁD

Čl. 1
Základní ustanovení

1. Badatelský řád Městského muzea a galerie Julie. W. Mezerové v Úpici (dále jen „Muzeum“) vychází z podmínek stanovených pro ochranu sbírek uchovávaných v muzeích a galeriích zákonem č. 122/2000 Sb. a prováděcí vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 275/2000 Sb. v návaznosti na další zákony a předpisy (zejména občanský zákoník, trestní zákoník a autorský zákon). 

2. Využívat archiválie mohou badatelé za podmínek stanovených zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jakož i vyhláškou MV ČR č. 645/2004, kterou se mění a doplňuje zákon o archivnictví a spisové službě, a tímto badatelským řádem. 

3. Knihovní fondy jsou přístupné k prezenčnímu studiu v badatelně Muzea v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. Jejich využití upravuje také Knihovní řád.

Čl. 2
Uživatelé badatelny – jejich práva a povinnosti

1. Nahlížet do archiválií či studovat sbírkové předměty lze jen po splnění podmínek stanovených v zákoně, a to v prostorách k tomu určených (dále jen „badatelna“). Do prostor, v nichž jsou sbírkové předměty a archiválie uloženy, nemají žadatelé o nahlížení (dále jen „badatelé“) přístup.

2. V badatelně Muzea badatel vyplní badatelský list, který je i žádostí o nahlížení do archiválií či o studium sbírkových předmětů. Badatel je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, cestovním pasem, popřípadě jiným osobním dokladem zaměstnanci pověřenému dozorem v badatelně, který zkontroluje správnost údajů uvedených v badatelském listu. Nový badatelský list badatel vyplňuje vždy pro každý kalendářní rok, ve kterém nahlíží do archiválií či studuje sbírkové předměty, a při každé změně účelu nahlížení, popřípadě změně tématu studia.
  
3. Využívat muzejní badatelnu za účelem nahlížení do archiválií nebo studia sbírkových předmětů je umožněno pouze osobám starším 15 let.

4. Muzeum vyžaduje při návštěvě badatelny následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození. Jako nepovinné údaje: telefon, e-mail, doručovací adresu.

5. Osobní údaje uživatelů bude Muzeum zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto Badatelského řádu.

6. Badatel při vstupu do badatelny odloží svrchní oděv a příruční zavazadla na místě vyhrazeném pro tyto účely. Při odchodu jsou badatelé povinni na požádání obsluhy badatelny předložit ke kontrole obsah svých zavazadel, případně i kapes. Do badatelny nemají přístup osoby znečištěné, pod vlivem alkoholu nebo drog.

7. Uživatelé badatelny se mohou pohybovat pouze v určených prostorách v souladu s Badatelským řádem. V badatelně je nutné zachovávat klid, není v ní dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat.

8. Badatelé se k návštěvě badatelny objednávají předem a přicházejí na sjednaný termín a hodinu. Mimo tuto dobu nemusí být badateli vstup do badatelny umožněn. Hlavním návštěvním dnem je středa v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.

Čl. 3
Využívání sbírkových předmětů a nahlížení do archiválií 

1. Sbírky muzejní povahy a archiválie jsou chráněny státem. Badatelům se zapůjčují pouze řádně evidované sbírkové předměty a archiválie výhradně do muzejní badatelny. Do prostor, v nichž jsou sbírkové předměty a archiválie uloženy, nemají badatelé přístup.

2. K nahlédnutí se badateli předkládají sbírkové předměty a archiválie ve lhůtě a množství na jeden návštěvní den podle provozních podmínek Muzea. Předkládá se vždy jen takové množství předmětů, jejichž počet a stav při vracení může zaměstnanec pověřený dozorem v badatelně bez obtíží zkontrolovat.

3. Při nahlížení se badatel řídí pokyny zaměstnance pověřeného dozorem v badatelně. Zaměstnanec pověřený dozorem v badatelně může na badateli požadovat, aby při pořizování výpisů a poznámek z některých druhů archiválií používal rukavice a pouze obyčejné tužky střední tvrdosti. Zaměstnanec pověřený dozorem v badatelně není povinen poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, podávání výkladu o historických reáliích souvisejících s archiváliemi apod.

4. Při nahlížení badatel archiválie a sbírkové předměty co nejvíce šetří. Nelze je používat jako psací podložky, přímo z nich kopírovat průpisovým papírem, podtrhávat v nich, škrtat, vpisovat do nich, nebo je používat jiným způsobem či k jinému účelu, než je nahlížení. Takové činnosti budou považovány za důvod k zákazu návštěvy badatelny a po badateli bude požadována náhrada případné škody.

5. V badatelně je možné při splnění stanovených podmínek (např. zachování klidu v badatelně) používat vlastní reprodukční zařízení k pořizování reprodukcí archiválií a sbírkových předmětů pro osobní studijní potřebu badatele jen se souhlasem zaměstnance pověřeného dozorem v badatelně. Souhlas se vyjádří podpisem na badatelem vyplněné písemné žádosti. Tím není dotčena ochrana případných vlastnických a autorských práv a práv souvisejících.

6. Zařízení usnadňující studium (např. přenosné počítače, magnetofony apod.) je možno používat po dohodě se zaměstnancem pověřeným dozorem v badatelně, pokud nebudou ostatní badatelé vyrušováni.

7. Po každém ukončení studia sbírkových předmětů či nahlížení do archiválií je badatel povinen vrátit sbírkové předměty či archiválie v rozsahu a stavu, v jakém mu byly předloženy. Badatelnu opouští až po kontrole zaměstnancem pověřeným dozorem v badatelně.

8. Informace získané ze studia sbírkových předmětů a archiválií lze využít jen k účelu uvedenému v badatelském listu. Při jejich využití ve vědeckých nebo jiných pracích se uvádí název Muzea, využité archivní soubory a signatury nebo inventární čísla archiválií (archivní údaje) či sbírkových předmětů, z nichž bylo čerpáno.

9. Jestliže badatel publikoval práci, která vznikla nahlížením do archiválií či prací se sbírkovými předměty uloženými v Muzeu, zašle Muzeu jeden její výtisk (např. edice archiválií, disertační práce apod.).

Čl. 4
Využívání archivních pomůcek 

1. S archivními pomůckami předloženými k nahlížení se zachází obdobně jako s archiváliemi a jako s literárními díly, pokud splňují znaky předmětu ochrany podle autorského zákona. 

Čl. 5
Zapůjčování sbírkových předmětů a archiválií mimo muzeum 

1. Žádosti o zapůjčení sbírkových předmětů a originálů archiválií k nahlédnutí do jiného archivu nebo muzea, pro výstavní účely apod. posuzuje ředitelka Muzea. V odůvodněných případech nemusí být žádostem o zapůjčení ze strany Muzea vyhověno, a to s přihlédnutím ke smyslu, účelu a okolnostem jejich využívání, stavu předmětů, bezpečnosti převozu a zajištění ochrany. 

2. Při zapůjčování sbírkových předmětů či archiválií je Muzeum povinno vystavit vypůjčiteli revers, 
    obsahující: 
    a) přesný soupis zapůjčovaných sbírkových předmětů či archiválií, 
    b) účel výpůjčky, 
    c) datum výpůjčky a lhůtu pro vrácení zapůjčených sbírkových předmětů či archiválií, 
    d) jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu vypůjčitele podle průkazu totožnosti, pokud jde o fyzickou osobu, nebo
    e) v případě právnické osoby sídlo vypůjčitele a jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu jím pověřené osoby 
    f) vlastnoruční podpis vypůjčitele nebo jím pověřené osoby a úřední razítko vypůjčitele, pokud jde o právnickou osobu.

Čl. 6
Muzejní knihovna 

1. Badatel může využívat knih, časopisů a novin z knihovny Muzea v souvislosti se svým studijním tématem a v jeho rozsahu. Studijní využívání knih, časopisů a novin z knihovny Muzea se řídí Knihovním řádem Muzea. 

Čl. 7
Úhrada za služby poskytované badatelům 

1. Studium v badatelně Muzea je bezplatné. Zákon o správních poplatcích, ceník reprodukčních a jiných prací stanoví, které služby poskytované badatelům podléhají poplatkům. Badatel může požádat o nahlédnutí do předpisů, podle nichž byla výše úhrady stanovena. 

Čl. 8
Závěrečná ustanovení 

1. Využíváním archiválií nesmí být ohrožen zájem státu nebo právem chráněné zájmy dosud žijících osob.

2. Poruší-li badatel některou ze základních povinností uložených Badatelským řádem, může mu být další studium sbírkových předmětů či archiválií odepřeno, v případě pokusu o krádež nebo poškození sbírkového předmětu či archiválie se badatel vystavuje nebezpečí trestního stíhání.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení 

1. Výjimky z Badatelského řádu povoluje ředitelka Muzea.
2. Nedílnou součástí Badatelského řádu je příloha: Poučení o ochraně osobních údajů
3. Tento Badatelský řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021 a platí na dobu neurčitou. 

Přihlášení k odběru novinek

Zrušit odběr

Navigace

Kontaktní informace

Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové

Náměstí TGM 30, 542 32 Úpice
IČ:43464114

Mobil: 603 370 572
E-mail: mmgu@mmgu.cz